PUNKTY I GRZYWNA ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI - KPP w Chełmnie

PUNKTY I GRZYWNA ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI

PUNKTY I GRZYWNA ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI

Data publikacji 18.09.2015

Na podstawie prowadzonych analiz i obserwacji struktury ruchu drogowego zauważono, że polscy kierowcy głównie nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym, dotyczących dozwolonej prędkości. W art. 20 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) ustawodawca dokładnie określił dopuszczalne prędkości dla poszczególnych rodzajów pojazdów, na poszczególnych kategoriach dróg. Od 1 stycznia 2011r. podwyższona została dopuszczalne prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej. Warto również dodać, nie tylko art. 20 określa dopuszczalne prędkości. Innym przepisem jest art. 31, gdzie w ust. 1 pkt. 1 określone zostały prędkości pojazdu, podczas holowania pojazdu silnikowego – wartości te wynoszą odpowiednio: 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem.
Czego więc może spodziewać się kierowca, który przekroczył dozwoloną prędkość. Wysokość mandatu, jaką może zastosować policjant określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 208, poz. 2023 z póz. zm.). Liczbę punktów natomiast określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1998 z późn. zm.).

Rozporządzenie z 20 grudnia 2002r.

Rozporządzenie z 24 listopada 2003r.

Przekroczenie dozwolonej prędkości

Liczba punktów

Przekroczenie dozwolonej prędkości

Wysokość grzywny

od 6 do 10 km/h

1

do 10 km/h

do 50 zł

od 11 do 20 km/h

2

o 11-20 km/h

od 50 do 100 zł

od 21 do 30 km/h

4

o 21-30 km/h

od 100 do 200 zł

od 31 do 40 km/h

6

o 31-40 km/h

od 200 do 300 zł

od 41 do 50 km/h

8

o 41-50 km/h

od 300 do 400 zł

powyżej 50 km/h

10

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500 złW przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o wartość mniejszą niż 6 km/h, pomimo możliwości nałożenia grzywny do 50 zł - punktów karnych nie przypisuje się.

 


Opracował:
podinsp. Maciej Zdunowski
WRD KWP w Bydgoszczy